Περίληψη πρόσκλησης προς ωφελούμενους στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5154997

«Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου»

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020" έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου»  η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ),καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σκοπός της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α., από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας  καθώς και η θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελούμενων και την προώθησή τους στην απασχόληση, προάγουν την κοινωνική συνοχή και παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη . 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις «Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων».

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α., από όλες τις Περιφέρειες οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης 500 ωρών (180 ώρες θεωρητική Κατάρτισηγια τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων και 320 ώρες πρακτική άσκηση).
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEK 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι  υποχρεωτική.

Περιγραφή υπηρεσιών

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Η  παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης θα γίνει είτε με διά ζώσης (face to face) συναντήσεις Συμβούλων και ωφελούμενων είτε εξ’ αποστάσεως με τη χρήση του συστήματος συμβουλευτικής του παρόχου, σύμφωνα με την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους και θα διαρκεί 45 λεπτά.

Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει έξι (6) ατομικές συνεδρίες. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.

Το περιεχόμενο των συναντήσεων - συνεδριών (Φάση Α: 2 συνεδρίες πριν την έναρξη της Θεωρητικής κατάρτισης, Φάση Β: 4 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) αφορά στα ακόλουθα: 

Φάση Α - Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (2 Συνεδρίες)

 • Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του.
 • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων και διαγνωστικών τεστ (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Λήψης Απόφασης, Αφαιρετικής & κριτικής σκέψης, Επικοινωνιακών & διαπροσωπικών δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητας & καινοτομίας κ.ά).
 • Αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
 • Ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου.
 • Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων και των διαγνωστικών τεστ σε σχέση με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ωφελούμενου.
 • Επιλογή του ενδεικνυόμενου αντικειμένου και επιπέδου κατάρτισης και της σχετικής πιστοποίησης.

Φάση Β - Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης (4 Συνεδρίες)

 • Χαρτογράφηση επιθυμητικού επαγγελματικού προφίλ
 • Διερεύνηση ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων
 • Ενεργοποίηση του ωφελούμενου ώστε να αναπτύξει ή/και να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ένταξη στην οικονομική ζωή
 • Υποστήριξη ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την προσωπική και επαγγελματική του ζωή
 • Κατανόηση τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας
 • Ανίχνευση περιορισμών και εμποδίων που πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης και υποστήριξης για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης
 • Πληροφόρηση για θεσμικά-εργασιακά θέματα
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
 • Σύνταξη Βιογραφικού
 • Προετοιμασία για τη διαδικασία συμμετοχής στην λήψη πιστοποίησης

 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 500 ωρών (180 ώρες θεωρίας και 320 ώρες πρακτικής) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Κατά την υλοποίηση της συμβατικής κατάρτισης, εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.   

Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους: 

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη,
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες τηλε- εκπαίδευσης,
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η πιστοποίηση προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων γιατί αγγίζει δύο πολύ σημαντικά πεδία, την εκπαίδευση και την εργασία. Στόχος είναι να συνδεθεί η πιστοποίηση προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής - επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενών. Την Πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους.