Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του

 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία  Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιεί την Πράξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. από όλες τις Περιφέρειες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

·         Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). 

·         Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης 500 ωρών (180 ώρες θεωρητική Κατάρτιση  για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων και 320 ώρες πρακτική άσκηση).

·         Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEK 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική, ενώ όποιος ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.

Σκοπός της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους.

Με την παρούσα Πρόσκληση, η Ε.Σ.Ε.Ε. καλεί επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα) να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.

Η υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων διενεργείται από το site του έργου https://apko09.esee.gr

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιχειρήσεων που θα μπορούν να απορροφήσουν το πλήθος των ωφελούμενων, προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται από την ΕΣΕΕ στην ιστοσελίδα του έργου.

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων (όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο της δράσης, συνοπτική περιγραφή της δράσης, Γενικές ποιοτικές προδιαγραφές της πρακτικής άσκησης, Ειδικοί όροι υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, Οδηγίες για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών).

 

Δείτε ΕΔΩ τον Πίνακα επιλέξιμων ΚΑΔ επιχειρήσεων

 

.