Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997

Η Ελληνική Συνομοσπονδία  Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιεί την Πράξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σκοπός της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. από όλες τις Περιφέρειες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). 
  • Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει έξι (6) ατομικές συνεδρίες. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.
  • Οι συνεδρίες υλοποιούνται σε δύο φάσεις (Φάση Α: 2 συνεδρίες πριν την έναρξη της Θεωρητικής κατάρτισης, Φάση Β: 4 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης).
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης 500 ωρών (180 ώρες θεωρητική Κατάρτιση  για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων και 320 ώρες πρακτική άσκηση).
  • Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:
  • Εξωτερικός πωλητής
  • Υπάλληλος Γραφείου
  • Πωλητής Λιανικού Εμπορίου
  • Στέλεχος Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου
  • Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου - Merchandiser
  • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
  • Η ΕΣΕΕ θα δημιουργήσει μέσω πρόσκλησης προς Επιχειρήσεις, Μητρώο Επιχειρήσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEK 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
  • Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων. 

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι  υποχρεωτική.

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.ΥΠ.Α.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα προσκομίσει στον σύμβουλο στη διάρκεια της 1ης συνεδρίας, ή θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό (βεβαίωση ανεργίας από το portal της Δ.ΥΠ.Α) ότι είναι άνεργος την συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας. 

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 15/05/2023 και ώρα 15:00:01 από το site του έργου https://apko09.esee.gr

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, η ΕΣΕΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης  μέσω helpdesk (e-maul: apko09@esee.gr). 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά: 

 • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
 • την Κατάρτιση (θεωρία και πρακτική), 
 • την διαδικασία πιστοποίησης. 

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική, ενώ όποιος ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Η ΕΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής σύνταξης και δημοσίευσης του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, χωρίς την έκδοση νέας Πρόσκλησης, προκειμένου  για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελούμενων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%.

 

Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται από την ΕΣΕΕ στην ιστοσελίδα της, καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για:

 • το αντικείμενο της δράσης και των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης,
 • το θεσμικό πλαίσιο της δράσης,
 • τους Ειδικούς όρους υλοποίησης του προγράμματος,
 • τις προϋποθέσεις συμμετοχής - απαιτούμενα κριτήρια,
 • την υποβολή αίτησης,
 • την υποβολή δικαιολογητικών,
 • την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων,
 • την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων.