1) Είμαι απόφοιτος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού. Τι δικαιολογητικό αναρτώ ως δικαιολογητικό τίτλου σπουδών;

Απάντηση: Για τους τίτλους σπουδών , που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Η αναγνώριση γίνεται  ΜΟΝΟ από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Σε περίπτωση που δεν έχει αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος αναρτά τον αμέσως προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει αποκτήσει στην Ελλάδα (π.χ. απολυτήριο λυκείου).

2) Είμαι απόφοιτος ιδιωτικής σχολής ή κολλεγίου στην Ελλάδα. Τι δικαιολογητικό αναρτώ ως δικαιολογητικό τίτλου σπουδών;

Απάντηση: Ο ενδιαφερόμενος αναρτά τον αμέσως προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει αποκτήσει (π.χ. απολυτήριο λυκείου).

3) Έχω τελειώσει τις σπουδές μου σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, αλλά απέτυχα ή δεν έχω δώσει εξετάσεις πιστοποίησης. Τι δικαιολογητικό αναρτώ ως δικαιολογητικό τίτλου σπουδών;

Απάντηση: Ο ενδιαφερόμενος αναρτά τον αμέσως προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει αποκτήσει (π.χ. απολυτήριο λυκείου).

4) Είμαι απόφοιτος δημόσιου και ιδιωτικού ΙΕΚ κι έχω περάσει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Τι δικαιολογητικό αναρτώ ως δικαιολογητικό τίτλου σπουδών;

Απάντηση: Το δίπλωμα που αποκτήθηκε από την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

5) Αντί για βεβαίωση ανεργίας μπορώ να αναρτήσω κάρτα ανεργίας ή αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας;

Απάντηση: Όχι. Το μοναδικό, αποδεκτό, αποδεικτικό είναι η βεβαίωση ανεργίας, η οποία πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης και εκδίδεται από το portal του Δ.ΥΠ.Α με χρήση των προσωπικών κωδικών.

6) Τι κάνω σε περίπτωση που υπέβαλα την αίτησή μου, αλλά δεν ανάρτησα όλα τα δικαιολογητικά;

Απάντηση: Αιτούντες που δεν έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτησή τους και δεν έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών χαρακτηρίζονται ως “Απορριφθέντες”.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις κατάρτισης, θα παρέχεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες να επανυποβάλλουν την αίτησή τους, αναρτώντας επικαιροποιημένα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

7) Θα πρέπει να παραμένω άνεργος καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος;

Απάντηση: Ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι άνεργος την ημέρα πραγματοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής, την 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης, καθώς και την ημερομηνία πραγματοποίησης της πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση, εάν χρειαστεί).

8) Θα μου κοπεί η κάρτα ανεργίας ή το επίδομα ανεργίας που λαμβάνω αν συμμετάσχω στο πρόγραμμα κατάρτισης;

Απάντηση: Ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 56 του Ν. 4430/2016.