“Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης” της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18 -29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», με κωδικό ΟΠΣ 5154997
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της προς την ΕΣΕΕ, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
Κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να κατατεθεί πρόσφατο/α έγγραφο/α της Δ.Ο.Υ., στο/α οποίο/α να αναφέρονται σαφώς τα εξής: στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων, Ο νόμιμος εκπρόσωπός της, Ο/οι Κωδικός/οί Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Υπεύθυνη Δήλωση που να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Η επιχείρηση με την επωνυμία ..........................................είναι επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, στην οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία για την πρόσληψη του προσωπικού της δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα.

1. Στοιχεία Επιχείρησης

Α.Φ.Μ Επιχείρησης  :
Εισάγετε τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησής σας για αυτόματη συμπλήρωση των βασικών στοιχείων
 
 
ΔΟΥ  :
 
Επωνυμία Επιχείρησης  :
 
Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης :

2. Στοιχεία Διεύθυνσης / Επικοινωνίας - Έδρα

Διεύθυνση (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Περιοχή  :
 
Τ.Κ.  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου έδρας  :
 
Αριθμός εργαζομένων έδρας  :

3. Διαθέσιμες θέσεις ανά ειδικότητα - Έδρα

Κάντε κλικ στις Διαθέσιμες Ειδικότητες (στα αριστερά) και με δεξί βελάκι () μεταφέρετε αυτές που επιθυμείτε στη λίστα με τις Επιλεγμένες Ειδικότητες. Προσαρμόστε τον αριθμό τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά ειδικότητα,χρησιμοποιώντας τα βελάκια (επάνω ή κάτω ) ή εισάγοντας το αριθμό. Αφαιρέστε επιλεγμένες ειδικότητες χρησιμοποιώντας το αριστερό βελάκι ().
Διαθέσιμες ειδικότητες
  • Υπάλληλος Γραφείου
  • Πωλητής Λιανικής
  • Εξωτερικός Πωλητής
  • Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
  • Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)
  • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
Επιλεγμένες ειδικότητες

4. Υποκαταστήματα

ΕπεξεργασίαΔιαγραφήΚωδικόςΤίτλος ΥποκαταστήματοςΠόληΤαχ. Κωδ.Σύνολο Θέσεων
Δεν υπάρχουν εγγραφές

5. Αποδοχή όρων

  1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στην ΕΣΕΕ και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
  2. Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο.
  3. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να για να καταχωρήσετε την αίτηση και να πάρετε ΚΑΥΑΣ ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και κλικ στο [Ενημέρωση] για να μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές